Науковий напрям


Основними завданнями наукової та науково-технічної діяльності Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» є здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень функціонування екосистем в умовах заповідних режимів.

Основними напрямами роботи є:

- ведення Літопису природи, інвентаризацію об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо, заради обліку та для забезпечення збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків, дослідження та збереження історико-культурних цінностей тощо;

- організацію та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату, задля виконання планів заходів з наукової діяльності можуть залучатися працівники наукових підрозділів, служби державної охорони природно-заповідного фонду, природоохоронних науково-дослідних відділень Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» або працівники інших установ, організацій та підприємств за їх згодою, за допомогою робочих наукових матеріалів працівників наукових підрозділів, а саме: польові щоденники, книги камеральної обробки даних або їх електронні аналоги (бази даних), картки обліку на постійних пробних площах, картки спостережень, карти, розроблені із застосуванням геоінформаційних технологій (ГІС-карти), та картосхеми поширення видів рослин і тварин тощо;

- розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;

- дослідження разом з фахівцями з охорони пам'яток історії та культури історико-культурних цінностей на території Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» для розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;

- підготовку наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи, рекреаційної та інших видів діяльності на територіях заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ та інших територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, де не створені спеціальні наукові підрозділи, відповідні дослідження можуть організовуватися Ківерцівським НПП «Цуманська пуща», розташованими у цих регіонах;

- створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

- первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- формування наукових, бібліотечних, архівних та музейних фондів, порядок зберігання та використання яких здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства;

- створення наукових (вчених) або науково-технічних рад Ківерцівського НПП «Цуманська пуща», задля вирішення наукових проблем Ківерцівського НПП «Цуманська пуща». Рада є колегіальним дорадчим органом.


Догори